شرکت WOER


WOER


وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 5 - وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 2 رول 400 متری - وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 6 - وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 5 رول 100 متری - وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 3 رول 400 متری - وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 8 رول 100 متری - وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 4 رول 400 متری - وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 10 - وارنیش حرارتی / شرینک مشکی - سایز 1 - متری - وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 2
نمایش:
مرتب کردن براساس:

وارنیش حرارتی | شرینک شفاف سایز 7 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک شفاف - سایز 7 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج..

115,000ریال

10 یا بیشتر 93,150ریال
50 یا بیشتر 85,100ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 1 -100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 1 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

19,500ریال

50 یا بیشتر 18,140ریال
200 یا بیشتر 17,550ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 10 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 10 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

90,000ریال

50 یا بیشتر 83,700ریال
200 یا بیشتر 81,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 2 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 2 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

26,000ریال

50 یا بیشتر 24,180ریال
200 یا بیشتر 23,400ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 25 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 25 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

330,000ریال

5 یا بیشتر 323,400ریال
25 یا بیشتر 315,150ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 3 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 3 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

41,000ریال

50 یا بیشتر 38,130ریال
200 یا بیشتر 36,900ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 4 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 4 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

52,000ریال

50 یا بیشتر 48,360ریال
200 یا بیشتر 46,800ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 5 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 5 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

58,000ریال

50 یا بیشتر 53,940ریال
200 یا بیشتر 52,200ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 6 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 6 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی  ..

58,000ریال

50 یا بیشتر 53,940ریال
200 یا بیشتر 52,200ریال

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 8 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک آبی - سایز 8 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

78,000ریال

50 یا بیشتر 72,540ریال
200 یا بیشتر 70,200ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 1 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 1 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

19,500ریال

50 یا بیشتر 18,140ریال
200 یا بیشتر 17,550ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 10 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 10 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

90,000ریال

50 یا بیشتر 83,700ریال
200 یا بیشتر 81,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 2 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 2 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

26,000ریال

50 یا بیشتر 24,180ریال
200 یا بیشتر 23,400ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 25 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 25 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

330,000ریال

10 یا بیشتر 320,100ریال
50 یا بیشتر 313,500ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 3 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 3 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

41,000ریال

50 یا بیشتر 38,130ریال
200 یا بیشتر 36,900ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 4 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 4 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

52,000ریال

50 یا بیشتر 48,360ریال
200 یا بیشتر 46,800ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 5 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 5 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

58,000ریال

50 یا بیشتر 53,940ریال
200 یا بیشتر 52,200ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 6 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 6 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی  ..

75,000ریال

50 یا بیشتر 69,750ریال
200 یا بیشتر 67,500ریال

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 8 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک زرد - سایز 8 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقی..

63,000ریال

50 یا بیشتر 58,590ریال
200 یا بیشتر 56,700ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 1 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز یک - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی..

19,500ریال

50 یا بیشتر 18,140ریال
200 یا بیشتر 17,550ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 10 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 10 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی..

71,000ریال

50 یا بیشتر 66,030ریال
200 یا بیشتر 63,900ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 2 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 2 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

26,000ریال

50 یا بیشتر 24,180ریال
200 یا بیشتر 23,400ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 25 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 25 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی ..

330,000ریال

5 یا بیشتر 323,400ریال
25 یا بیشتر 315,150ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 3 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 3 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

41,000ریال

50 یا بیشتر 38,130ریال
200 یا بیشتر 36,900ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 4 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 4 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

52,000ریال

50 یا بیشتر 48,360ریال
200 یا بیشتر 46,800ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 5 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 5 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

58,000ریال

50 یا بیشتر 53,940ریال
200 یا بیشتر 52,200ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 6 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 6 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

75,000ریال

50 یا بیشتر 69,750ریال
200 یا بیشتر 67,500ریال

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 8 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک قرمز - سایز 8 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

78,000ریال

50 یا بیشتر 72,540ریال
200 یا بیشتر 70,200ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 1 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک مشکی - سایز 1 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیق..

18,500ریال

50 یا بیشتر 17,210ریال
200 یا بیشتر 16,650ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 6 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی / شرینک مشکی - سایز 6 - متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی ..

40,000ریال

50 یا بیشتر 37,200ریال
200 یا بیشتر 36,000ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.