به دلیل تراکم سفارشات، کلیه سفارشات با یک روز تاخیر نسبت به شرایط ارسال سایت، پردازش و ارسال میگردند.

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PCB & FIBERS

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PCB & FIBERS

PCB & FIBERS
 PCB BOARD 15x10cm, PCB BOARD 30x25cm, FIBER GLASS BOARD 15x15cm

Show:
Sort By:

PCB BOARD 5x2.5cm

PCB BOARD 5x2.5cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

18,180ریال

2SIDE FIBER GLASS BOARD 5x5cm

2SIDE FIBER GLASS BOARD 5x5cm ..

39,850ریال

PCB BOARD 120x100cm

PCB BOARD 120x100cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

5,160,000ریال

FIBER GLASS BOARD 15x15cm

FIBER GLASS BOARD 15x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

384,650ریال

13000DOT FIBER

13000DOT FIBER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

865,330ریال

FIBER GLASS BOARD 20x30cm

FIBER GLASS PCB BOARD 21x31cm ..

879,230ریال

FIBER GLASS BOARD 25x25cm

FIBER GLASS BOARD 25x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

934,190ریال

FIBER GLASS BOARD 25x20cm

FIBER GLASS BOARD 25x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

714,380ریال

FIBER GLASS BOARD 20x10cm

FIBER GLASS BOARD 20x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

300,060ریال

FIBER GLASS BOARD 10x10cm

FIBER GLASS PCB BOARD 10x10cm ..

151,130ریال

PCB BOARD 30x25cm

PCB BOARD 30x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

681,440ریال

FIBER GLASS BOARD 20x20cm

FIBER GLASS PCB BOARD 20x20cm ..

549,530ریال

PCB BOARD 5x5cm

PCB BOARD 5x5cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 30x30cm

PCB BOARD 30x30cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 30x20cm

PCB BOARD 30x20cm ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 25x25cm

PCB BOARD 25x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 25x20cm

PCB BOARD 25x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 20x20cm

PCB BOARD 20x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 20x15cm

BONY FIBER BOARD 20x15cm ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 20x10cm

PCB BOARD 20x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 15x15cm

PCB BOARD 15x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 15x10cm

PCB BOARD 15x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 15x10cm

PCB BOARD 15x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 10x10cm

PCB BOARD 10x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 30x30cm

FIBER GLASS BOARD 30x30cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 30x25cm

FIBER GLASS BOARD 30x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 20x15cm

FIBER GLASS PCB BOARD 20x15cm ..

موجود نمی باشد

PCB, FIBERS, ELECTRONIC, EQUIPMENTS, 23000DOT, FIBER
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.