به دلیل تراکم سفارشات، کلیه سفارشات با یک روز تاخیر نسبت به شرایط ارسال سایت، پردازش و ارسال میگردند.

DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS > MOSFET & JFET TRANSISTORS

DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS > MOSFET & JFET TRANSISTORS

MOSFET TRANSISTORS
 

DIODE , TRANSISTIR , IGBT & SEMICONDUCTORS

IRF840PBFو BS170و IRF740PBF

Show:
Sort By:

IRFP064 TRANSISTOR

IRFP064 TRANSISTOR IN DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS ..

368,630ریال

BS170

BS170Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, Logic Level, 60V, 0.5A, 0.83W ..

40,520ریال

IRF640

IRF640 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

86,680ریال

FQPF20N60

FQPF20N60 IN DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS ..

143,570ریال

IRFZ44N

IRFZ44N IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

164,290ریال

IRF3205

 IRF3205 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

158,690ریال

2N3819

2N3819 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODEN-Channel, Junction Fet, High-Speed Switching/Amplifier, ..

117,420ریال

3DG200A2 TRANSISTOR

3DG200A2 TRANSISTORSIMILAR BC107 ..

23,840ریال

IRF630

IRF630 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

65,040ریال

IRF9640

IRF9640 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

131,270ریال

IRF840PBF

IRF840PBFMetal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 500V, 8A, 125W, 0.85 ohm  ..

72,500ریال

IRF4905

 IRF4905 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

238,140ریال

IRFP460PBF

IRFP460PBF IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

450,000ریال

2SK3569

2SK3569Silicon N-Channel MOS Type;Switching Regulator Applications Transistor, 600V, 10A, 45W, E..

290,760ریال

IRFP450PBF

IRFP450PBF IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

282,260ریال

IRF9540

IRF9540 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

98,160ریال

2N4392

2N4392 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODEN-Channel Silicon JFET ; 40V, 50mA, 1.8W ..

480,840ریال

SPW20N60

SPW20N60 IN DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS ..

موجود نمی باشد

IRF740PBF

IRF740PBFMetal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 400V, 10A, 125W, 0.55 ohm ..

موجود نمی باشد

IRF540

 IRF540 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

موجود نمی باشد

IRF3205 ORGINAL

IRF3205 ORGINAL IN DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS ..

موجود نمی باشد

IRF1404 TRANSISTOR

IRF1404 TRANSISTOR IN DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS ..

موجود نمی باشد

FQP50N06

FQP50N06 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODEMetal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 60..

موجود نمی باشد

MOSFET, JFET, TRANSISTORS, DIODE, TRANSISTIR, IGBT, SEMICONDUCTORS, 2SK3569, FQP50N06, 2N3819
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.