شرکت NEW TRANS

NEW TRANS

12V 4A TRANSFORMER
Show:
Sort By:

6V 300mA TRANSFORMER DUAL

 6V 300mA TRANSFORMER DUAL ..

420,000ریال

5 یا بیشتر 411,600ریال
25 یا بیشتر 401,100ریال

6V 300mA TRANSFORMER SINGLE

 6V 300mA TRANSFORMER SINGLE ..

420,000ریال

10 یا بیشتر 407,400ریال
50 یا بیشتر 399,000ریال

9V 500mA TRANSFORMER DUAL

 9V 500mA TRANSFORMER DUAL ..

520,000ریال

5 یا بیشتر 509,600ریال
25 یا بیشتر 496,600ریال

9V 500mA TRANSFORMER SINGLE

 9V 500mA TRANSFORMER SINGLE ..

570,000ریال

10 یا بیشتر 552,900ریال
50 یا بیشتر 541,500ریال

12V 10A TRANSFORMER DUAL

12V 10A TRANSFORMER DUAL ..

فروخته شده است

5 یا بیشتر 4,243,400ریال
25 یا بیشتر 4,135,150ریال

12V 10A TRANSFORMER SINGLE

12V 10A TRANSFORMER SINGLE ..

4,330,000ریال

5 یا بیشتر 4,243,400ریال
25 یا بیشتر 4,135,150ریال

12V 1A TRANSFORMER DUAL

12V 1A TRANSFORMER DUAL ..

900,000ریال

10 یا بیشتر 873,000ریال
50 یا بیشتر 855,000ریال

12V 1A TRANSFORMER SINGLE

12V 1A TRANSFORMER SINGLE ..

900,000ریال

10 یا بیشتر 873,000ریال
50 یا بیشتر 855,000ریال

12V 300mA TRANSFORMER DUAL

12V 300mA TRANSFORMER DUAL ..

420,000ریال

5 یا بیشتر 411,600ریال
25 یا بیشتر 401,100ریال

12V 3A TRANSFORMER DUAL

12V 3A TRANSFORMER DUAL ..

1,320,000ریال

5 یا بیشتر 1,293,600ریال
25 یا بیشتر 1,260,600ریال

12V 3A TRANSFORMER SINGLE

12V 3A TRANSFORMER SINGLE ..

1,320,000ریال

5 یا بیشتر 1,293,600ریال
25 یا بیشتر 1,260,600ریال

12V 4A TRANSFORMER DUAL

12V 4A TRANSFORMER DUAL ..

1,900,000ریال

5 یا بیشتر 1,862,000ریال
25 یا بیشتر 1,814,500ریال

12V 4A TRANSFORMER SINGLE

12V 4A TRANSFORMER SINGLE ..

1,700,000ریال

5 یا بیشتر 1,666,000ریال
25 یا بیشتر 1,623,500ریال

12V 6A TRANSFORMER SINGLE

12V 6A TRANSFORMER SINGLE ..

2,540,000ریال

5 یا بیشتر 2,489,200ریال
25 یا بیشتر 2,425,700ریال

12V 8A TRANSFORMER SINGLE

12V 8A TRANSFORMER SINGLE ..

3,280,000ریال

5 یا بیشتر 3,214,400ریال
25 یا بیشتر 3,132,400ریال

16V 1A TRANSFORMER DUAL

16V 1A TRANSFORMER DUAL ..

900,000ریال

10 یا بیشتر 873,000ریال
50 یا بیشتر 855,000ریال

16V 1A TRANSFORMER SINGLE

16V 1A TRANSFORMER SINGLE ..

940,000ریال

5 یا بیشتر 921,200ریال
25 یا بیشتر 897,700ریال

16V 300mA TRANSFORMER DUAL

16V 300mA TRANSFORMER DUAL ..

440,000ریال

5 یا بیشتر 431,200ریال
25 یا بیشتر 420,200ریال

16V 3A TRANSFORMER DUAL

16V 3A TRANSFORMER DUAL ..

1,320,000ریال

5 یا بیشتر 1,293,600ریال
25 یا بیشتر 1,260,600ریال

16V 3A TRANSFORMER SINGLE

16V 3A TRANSFORMER SINGLE ..

1,320,000ریال

5 یا بیشتر 1,293,600ریال
25 یا بیشتر 1,260,600ریال

16V 500mA TRANSFORMER DUAL

16V 500mA TRANSFORMER DUAL ..

570,000ریال

5 یا بیشتر 558,600ریال
25 یا بیشتر 544,350ریال

16V 500mA TRANSFORMER SINGLE

16V 500mA TRANSFORMER SINGLE ..

630,000ریال

10 یا بیشتر 611,100ریال
50 یا بیشتر 598,500ریال

24V 10A TRANSFORMER SINGLE

24V 10A TRANSFORMER SINGLE ..

4,330,000ریال

5 یا بیشتر 4,243,400ریال
25 یا بیشتر 4,135,150ریال

24V 1A TRANSFORMER DUAL

24V 1A TRANSFORMER DUAL ..

940,000ریال

5 یا بیشتر 921,200ریال
25 یا بیشتر 897,700ریال

24V 1A TRANSFORMER SINGLE

24V 1A TRANSFORMER SINGLE ..

900,000ریال

10 یا بیشتر 873,000ریال
50 یا بیشتر 855,000ریال

24V 300mA TRANSFORMER DUAL

24V 300mA TRANSFORMER DUAL ..

440,000ریال

5 یا بیشتر 431,200ریال
25 یا بیشتر 420,200ریال

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.